Leden 2017

Stanovy

31. ledna 2017 v 13:17 | Silva |  Dokumenty
Sdružení přátel Kelčského Javorníku, spolek
Stanovy spolku
Čl. I.
Název a sídlo
Sdružení přátel Kelčského Javorníku (dále jen "spolek") má své sídlo v Brně, Renneská třída 418/43, PSČ 639 00.
Čl. II
Statut spolku
Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu. Spolek je právnickou osobou.
Čl. III
Účel spolku
Účelem spolku je rozšířit povědomí o krásách Hostýnských vrchů, zejména Kelčského Javorníku, obce Osíčko a vybudování rozhledny na vrcholu Kelčského Javorníku. Za tímto účelem bude spolek usilovat o informovanost veřejnosti o aktivitách spolku.
Čl. IV
Hlavní činnost spolku
Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. III., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím pořádání turistických akcí.
Spolek je založen za jiným účelem než podnikáním
Čl. V
Členství ve spolku
1. Členem spolku mohou být fyzické osoby a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a účely spolku.
2. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor spolku.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
4. Členství zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením výboru,
b) úmrtím člena,
c) u právnické osoby jejím zrušením,
d) zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze,
e) zánikem spolku,
případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.
5. Dokladem členství je členský průkaz vydaný výborem spolku.
Čl. VI
Práva a povinnosti členů

1. Člen spolku má právo:
a) účastnit se jednání členské schůze,
b) volit orgány spolku,
c) být volen do orgánů spolku,
d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
2. Člen spolku má povinnosti zejména:
a) dodržovat stanovy spolku,
b) aktivně se podílet na plnění účelů spolku
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolek,
d) platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí,
e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.
Čl. VII
Orgány spolku
Orgány spolku jsou členská schůze a výbor spolku.
Čl. VIII
Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
2. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku.
3. Členskou schůzi svolává výbor podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Výbor svolá členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně polovina členů spolku. Nesvolá-li výbor spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.
4. Zasedání členské schůze se svolá vhodným způsobem nejméně třicet dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání.
5. Kdo zasedání svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno. Je-li zasedání svoláno podle čl. VIII odst. 3., může být odvoláno či odloženo jen na návrh nebo se souhlasem toho, kdo k němu dal podnět.
6. Členská schůze zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov spolku,
b) schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet a roční závěrku spolku,
c) volí členy výboru spolku,
d) rozhoduje o počtu členů výboru spolku,
e) rozhoduje o zrušení členství,
f) rozhoduje o zrušení spolku.
7. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.
8. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání alespoň 5 členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak.
9. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
10. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů spolku.
Čl. IX
Výbor
1. Výbor je statutárním orgánem spolku a má tři členy. Samostatně jednat jménem spolku může vždy předseda nebo místopředseda.
2. Výbor řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze.
3. Členství ve výboru vzniká volbou na členské schůzi na základě návrhu některého ze členů.
4. Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně jedenkrát ročně.
5. Výbor zejména:
a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu,
b) koordinuje činnost spolku
c) svolává členskou schůzi,
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze,
e) rozhoduje o přijetí za člena spolku.
6. K zajištění činnosti spolku může výbor zřídit kancelář spolku.
7. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
8. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Každý z členů výboru má 1 hlas, v případě nerozhodného hlasování rozhoduje hlas předsedy.
9. Funkční období výboru je 5 let.
10. Jednotliví členové výboru mohou být zvoleni opakovaně.
11. Člen výboru má právo odstoupit ze své funkce. Odstoupení z funkce člena výboru je účinné ke dni doručení odstoupení výboru spolku. V tomto případě je výbor povinen navrhnout členské schůzi doplnění počtu členů výboru. Na přechodnou dobu konání členské schůze může výbor do nejvýše dvou uvolněných míst člena výboru kooptovat.

Stanovy pokračování

31. ledna 2017 v 13:16 | Silva |  Dokumenty
Čl. X
Zásady hospodaření
1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2. Zdroji majetku jsou zejména dary a příspěvky právnických a fyzických osob, výnosy majetku, členské příspěvky (pokud jsou vybírány), dotace a granty.
3. Za hospodaření spolku odpovídá výbor spolku, které každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně účetní uzávěrky.
  1. Získávání finančních a hmotných prostředků z úhrad za služby poskytované v rámci účelu a cílů spolku a z případného podnikání, které bude mít charakter pouze doplňkové vedlejší činnosti spolku sloužící výlučně k podpoře hlavní činnosti spolku nebo k hospodárnému využití jeho majetku, děje-li se tak v souladu s obecně závaznými právními předpisy, není v rozporu s těmito stanovami. Orgány spolku jsou povinny s majetkem nakládat hospodárně, využívat ho ke stanovenému účelu a dbát o jeho zvětšování a řádnou ochranu.
5. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.
Čl. XI
Zánik spolku
1. Spolek zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze,
b) rozhodnutím Ministerstva vnitra.
2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodně současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání.
Čl. XII
Závěrečná ustanovení
Spolek může na základě rozhodnutí členské schůze vydat organizační a jednací řád spolku. Spolek má právo v souladu s účely své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.
Tyto stanovy nabyly platnosti a účinnosti na mimořádné členské schůzi dne 8.1.2017, kde byly řádně projednány a odsouhlaseny.
V Osíčku dne 8.1.2017
Zapsala: Ověřila:
Mgr. Silvie Walterová MVDr. Dana Walterová
Statutární orgány:
MVDr. Dana Walterová
Mgr. Silvie Walterová
Josef Horník

Výpis z obchodního rejstříku

31. ledna 2017 v 13:01 | Silva |  Dokumenty
Vážení členové,
oznamuji Vám, že naše sdružení bylo úspěšně transformováno na spolek a zapsáno do spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně.

Údaje platné ke dni: 31. ledna 2017 07:42 1/1
Výpis
ze spolkového rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl L, vložka 14098
Datum zápisu: 1. ledna 2014
Datum vzniku: 14. července 2009
Spisová značka: L 14098 vedená u Krajského soudu v Brně
Název: Sdružení přátel Kelčského Javorníku, spolek
Sídlo: Renneská třída 418/43, Štýřice, 639 00 Brno
Identifikační číslo: 228 41 849
Právní forma: Spolek
Účel:
Účelem spolku je rozšířit povědomí o krásách Hostýnských vrchů, zejména
Kelčského Javorníku, obce Osíčko a vybudování rozhledny na vrcholu Kelčského
Javorníku. Za tímto účelem bude spolek usilovat o informovanost veřejnosti o
aktivitách spolku.
Název nejvyššího
orgánu:
Členská schůze
Statutární orgán - výbor:
Předseda:
MVDr. DANA WALTEROVÁ, dat. nar. 12. prosince 1957
Vrázova 352, 664 61 Rajhrad
Den vzniku funkce: 8. ledna 2017
Den vzniku členství: 8. ledna 2017
Místopředseda:
JOSEF HORNÍK, dat. nar. 18. ledna 1954
č.p. 15, 768 61 Osíčko
Den vzniku funkce: 8. ledna 2017
Den vzniku členství: 8. ledna 2017
Místopředseda:
SILVIE WALTEROVÁ, dat. nar. 29. srpna 1983
Renneská třída 418/43, Štýřice, 639 00 Brno
Den vzniku funkce: 8. ledna 2017
Den vzniku členství: 8. ledna 2017
Počet členů: 3
Způsob jednání: Předseda nebo místopředseda jednají za spolek samostatně